• Reiki aktiverar och stimulerar kroppens egna naturliga förmåga att läka och återställa sig. Efter en behandling brukar man känna sig både avslappnad och fylld med energi på samma gång – en mycket behaglig upplevelse för både kropp och själ.

 • mikau_usui.jpg
 • Bildresultat för vattenglas

 • Reiki och Karuna Reiki®

  Reiki är en healingmetod för dig som vill:

  • sänka stressnivån i din kropp och i ditt liv
  • ha en bättre hälsa
  • behålla din nuvarande goda hälsa
  • ha en möjlighet att enkelt fylla på dina energiförråd – din livskraft
  • bli av med sömnproblem
  • komplettera och förstärka effekten av andra behandlingsformer
  • förbättra ditt minne, din kreativitet och din intuition
  • ha en kraftfull teknik för din personliga utveckling

  Reiki är en behandlingsform med tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Grundaren av det moderna Reikisystemet - Mikao Usui - levde i Japan 1865-1926 och Reiki som healingmetod kom via Amerika till Sverige i början på 1980-talet. Det är en helt ofarlig och biverkningsfri form av healing som syftar till att stärka kroppen genom att återskapa balans och harmoni i störda kroppsenergier.

  Reiki tillhör inte någon form av religion, kult, sekt eller annan trosuppfattning. Du behöver alltså inte tro på metoden för att den ska fungera.

  Reikin ger oss styrkan att ta itu med de problem vi tidigare ansett oöverstigliga och hjälper oss därmed att gå vidare i livet. Den är dessutom ett utmärkt komplement till alla andra behandlings­former och tekniker, från läkarvård och mediciner till alternativa behandlingar av olika slag.

  Välkommen in till mig för att prova en av de enklaste och mest effektiva tekniker som finns för att få mer energi, bättre hälsa, personlig utveckling och inre harmoni!

  Karuna Reiki®
  Det är en stor skillnad emellan Reiki & Karuna Reiki®, Reiki är en mer tillförande energi (Yin energin) och Karuna Reiki® en mer omskakande och frigörande (Yang energin). 

  Karuna Reiki® är en rätt ny fristående fortsättning som ger mer möjligheter, bättre balans och är en mer andligt utvecklande metod. 

  Upphovsman till Karuna Reiki® är William Lee Rand

  Du ligger på mage eller rygg på min massagebänk, med en eller flera sköna filtar över dig.

  Reikiförbundet

 • REIKI-FORSKNING

  FORSKNING & KLINISK DOKUMENTATION OM REIKI

  UTOMLANDS

  I flera länder är Reiki uppskattad som en effektiv och värdefull omvårdnads- och behandlings-metod och är integrerad inom den etablerade vården. I den vårdvetenskapliga litteraturstudien på kandidatnivå 1998, ”Healing som omvårdnad – ett komplement i den etablerade vården?” beskrivs forskning och klinisk användning av energihealingmetoder. På den tiden var Reiki relativt outforskat och odokumenterat.

  Sedan dess har det hänt mycket inom Reikiområdet, vilket beskrivs i den vårdvetenskapliga litteraturstudien på masternivå “Den energimedicinska metoden Reiki“, 2016. I studien fokuseras på vetenskaplig forskning samt beprövad erfarenhet inom klinisk vård. Där granskas Reikimetoden generellt, men det finns även specifikt fokus på Reikis effekt vid psykiska besvär. Litteraturstudien visar att även om det inte finns fullständig evidens för Reikins effekter, så pekar forskning på att Reiki kan ha en potential att skapa inre harmoni och lugn och öka välbefinnandet såväl psykiskt som fysiskt. De områden som är mest utforskade och som uppvisar positiva resultat är smärta, depression och oro.

  Numera erbjuds Reikimetoden på vårdinrättningar i hela världen, inklusive över 800 sjukhus i USA  (Clark, 2013). I vissa delstater är det t.o.m. ett krav att sjuksköterskan är utbildad i någon energimedicinsk metod som Reiki. I Norge är det också tillåtet att använda Reiki och liknande energimetoder inom vården, men där är det inte är så utbrett ännu.

  SVERIGE

  Sverige är ganska ensamt om att stänga ute alla former av energimetoder från vården.

  Enligt Patientsäkerhetslagen ska alla metoder inom vården vila på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, men Socialstyrelsen verkar inte vara så intresserad av att se på ny kunskap och utvärdera den. När undertecknad har serverat forskningsmaterial om Reiki har de varit totalt ointresserade och stängt ner all kommunikation i frågan. Kanske hänger avståndstagandet ihop med att Reiki baseras på energiteorier, vilket vidgar världsbilden långt utöver Newtons mekanik. Alla är inte redo för att se världen med nya ögon.

  I Sverige bedrivs heller ingen vetenskaplig forskning på Reikiområdet. Dock har några enstaka studier genomförts under utbildning: “Healing som Terapi: ökat välbefinnande vid fibromyalgi?” och “Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning“.

  BEPRÖVAD ERFARENHET

  Eftersom Reiki är vida spritt över hela världen finns det mycket fallbeskrivningar om hur Reiki har ökat välbefinnandet på många varierande områden. Dock finns den övervägande delen av Reikiutövare inom lekmannaområdet, vilket tyvärr betyder att det mesta inte är dokumenterat. Hade alla Reikutövare dokumenterat och fört journal vid varje Reikibehandling skulle vi haft en enorm skatt att visa upp som beprövad erfarenhet. Men tack vare att Reiki kommit in i vården i USA finns det mycket klinisk dokumentation därifrån, vilket betyder att Reikimetoden vilar på ”beprövad erfarenhet” som visat på ökat välbefinnande både hos patienter och vårdpersonal. Det finns inga rapporter om biverkningar, förutom att en del patienter beskriver att förträngda, obehagliga känslor kommer upp, men att det efteråt ger en känsla av lättnad.

 • Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin

  Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull, men ändå enkel att lära sig. I motsats till de flesta andra healingtekniker behöver man inte träna upp sig genom meditation, visualisering eller andningstekniker för att behärska Reiki. Förmågan överförs från lärare till elev genom en så kallad initiering. Det innebär att läraren, som redan har kontakt med Reikikällan, även “kopplar ihop” eleven med den. Man kan jämföra det med ställa in en radiokanal på rätt frekvens. Då sker också en osynlig intoning som inte heller är så lätt att förklara för den som inte är insatt i ämnet. Men vi vet att radion fungerar för vi har upplevt det många gånger. Vi Reikiinitierade vet också att Reikikanalen fungerar eftersom vi har upplevt det.

  Reiki skiljer sig också från andra metoder genom att Reikutövaren inte styr eller manipulerar energin medvetet, utan endast fungerar som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.

  Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki. Kanjitecknet är komplext och tolkningen kan variera lite beroende på sammanhanget.

  Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Men det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet, den dolda styrkan, etc. Översättningen man väljer är beroende på trosuppfattning. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter.

  Som tidigare nämnts finns det flera sorters ki / livsenergier och Rei-ki är den livsenergin som bäst organiserar flödet av de underordnade formerna av livsenergi i sinnet och i kroppen. (1) Lübeck menar att Reiki kan liknas vid en typ av kontrollprogram och att det även kan översättas till ‘Själskraft’ eller ‘Andlig kraft’.

  Det är alltså en universell livsenergi som strömmar igenom Reikiutövaren. Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin. Reikiutövaren behöver inte kunna ställa diagnos eller veta vad som behöver helas. Reiki har större visdom än vi: Rei ser allt och vet allt. Rei vet var ki behövs. Rei visar vägen för ki.

  HÖR REIKI IHOP MED NÅGON RELIGION?

  För att praktisera Reiki behövs inte någon speciell tro eller övertygelse. Reikin kommer att fungera vare sig du tror på det eller inte.

  Reiki utövas med samma framgång av människor med helt olika religioner, filosofier och ideologier. Däremot är det väldigt vanligt att man förändrar sin livsinställning när man kommer i kontakt med Reiki, och får erfara den fantastiska, helande energin. Man lär sig att se helheten, sambanden och möjligheterna i livet, och framför allt får man insikter när man bevittnar den kärleksfulla Högre Maktens mirakel.

  Många menar att det inte är en tillfällighet att denna enkla healingmetod har blivit återupptäckt och börjat praktiseras nu. Den vetenskapliga utvecklingen har länge varit väldigt enkelspårig, så nu är tiden för förändringar inne. Hela världen är i stort behov av helande energier och Reikin sprids snabbt som ringarna på vattnet. Många är i dessa tider mottagliga och öppna för att helas, att återupptäcka sin djupare visdom och få nya insikter.

  Referens

  1. Lübeck, W. (2002). Reikins själ, kap 7, Ett japanskt sätt att beskriva livsenergierna. Äspered: Secourong Förlag

  Utdrag från “Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, av Gun Moss Bjerling. Tredje reviderade upplagan, 2007. Secourong Förlag. Copyright © Secourong 1995.

 • mer Forskning kring Reiki

  Det finns forskning på Reikis positiva effekter. Följ länkarna om du är intresserad av att läsa vidare. 

  Den här studien har tittat på Reiki till råttor och uppmätta resultat om lägre puls under stark stress vid Reiki jämfört med kontrollgrupp som gavs fejkReiki.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18435597/ 

  En stor studie från 2017 som visar på Reikis fina effekter i jämförelse mot grupp som fick placebo https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871310/

  En turkisk studie som publicerades i april 2021 om hur kvinnors välmående ökar och smärta minska under kemoterapi (medicinsk behandling mot cancer) vid bröstcancer. Studien i sin helhet  https://reikiforbundet.se/wp-content/uploads/2021/12/Effect-of-Reiki-Therapy-on-Quality-of-Life-and-Fatigue-Levels-of-Breast-Cancer-Patients-Receiving-Chemotherapy.pdf

  Sammanfattning av studien, från förenade reikiförbundet   https://reikiforbundet.se/ar-det-mojligt-att-ma-battre-och-battre-under-kemoterapi/

  Fler Reikiartiklar om forskning: https://reikiforbundet.se/reiki-forskning/

 • Kan vara en grafisk bild av text där det står ”Omedelbart stabiliserande och lugnande effekt. Inga komplikationer pga Reiki tillkom och inga rapporterades in i efterhand. När Reiki utfördes av Reikiutbildade sjuksköterskor pả hjärtavdelningen visade de ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att stabilisera kroppen efter hjärtinfarkt och andra akuta hjärttillstand. YALE-STUDIEN "Effects of Reiki on Autonomic Activity Early After Acute Coronary Syndrome" American College of Cardiology Foundation, Yale University 2010”

 • 525 kr
  45-50 min

  850 kr
  90 min

 • margareta.jpg
 • Reiki.jpg